Accordion Content

Dit jaar ben ik begonnen met glas studeren. Met name glasblazen op de brander, ook wel lampwerken, laboratorium of wetenschappelijk glasblazen genoemd.

Afgelopen zomer heb ik kunnen oefenen, dankzij Iris Roskam die haar brander voor mij heeft opgezet. Omdat ik nog weinig ervaring heb, zal ik er veel tijd in moeten steken. Dit motiveerde mij om naast mijn aanvraag bij het Mondriaan Fonds ook het plan “Onderzoek Wetenschappelijk Glasblazen” in te dienen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ik ben heel blij om te laten weten dat ik deze financiering heb gekregen. Met deze startsubsidie kan ik workshops volgen, materialen aanschaffen en mijn eigen glaswerkplaats in mijn atelier inrichten.

Er valt veel te leren. Zoals Bernard Bolas beschrijft in A Handbook of Laboratory Glass-Blowing “Until the student can turn a tube steadily without thinking about it, real progress in glassblowing is impossible”.

[aanleiding] In mijn eerste maand van mijn Werkbijdrage Jong Talent van het Mondriaan Fonds schreef ik een stuk (lees dat hier terug) waarin ik keek naar de interactie tussen mij en mijn werk. Hoe ik dit steeds meer als een performance ben gaan zien, waarin de machine de performer is en ik de assistent. 

Deze performance wil ik nog meer op de spits drijven door onderdelen te vervangen door een nog fragieler materiaal: glas. Glas inspireert mij door haar kwaliteiten en tekortkomingen. De holle vorm van glas biedt de mogelijkheid om vloeistoffen -tijdelijk- op te sluiten. Dat glas fragiel is en mogelijk kapot gaat door frictie en beweging vind ik een mooi gegeven en wil ik omarmen.

[books] Om de basisprincipes van glasblazen aan de brander te leren heb ik een leerpad uitgestippeld op basis van A Handbook of Laboratory Glass-Blowing door Bernard D. Bolas, Contemporary Lampworking: A Practical Guide to Shaping Glass in the Flame vol. I, II en II door Bandhu Dunham en de online lessen van The Scientific Glassblowing Learning Center door Joe Wales.

[workshops] Er is zoveel kennis wat online (alleen) niet te leren vallen. Daarom wil ik erg graag workshops volgen bij meester glasblazers om een beter grip te krijgen op techniek. In de huidige tijd met Covid-19 is dat wel erg lastig, afstand kan slecht gewaarborgd worden. Omdat ik bang was niet de kans te krijgen de workshops te volgen die ik wilde heb ik eind september al een workshop gevolgd. De workshop werd gegeven op locatie van Stipglas door Jörg Hanowski. Ik was bloednerveus. Maar het werd een hele leerzame ervaring. 

Tijdens de workshop heb ik gewerkt op Nortel Minor Brander, een surface mix brander. Een surface mix brander houdt het brandstof gas, gescheiden van de zuurstof (of lucht) totdat beide gassen de toorts hebben verlaten. Het voordeel hiervan is dat de vlam erg stil is, de vorm en aard van de vlam zijn ook meer in te stellen. Mijn eerste stappen zijn gezet op een propaanbrander (zie video). Het is mij vaker al verteld dat werken met Borosilicaat glas op een propaanbrander niet mogelijk is. Toch vond ik dat het aardig ging, maar ik merkte al snel tijdens de workshop dat wat ik ‘aardig lukken’ vond ontelbaar veel beter gaat op een surface mix brander.

[werkplek] Wegens de nieuwe covid-19 maatregelen heb ik besloten mijn werkplek eerder op te zetten dan gepland. Ik heb veel kunnen leren tijdens mijn workshop over veiligheid en de benodigde gereedschappen. Komende maand zal ik mij bezighouden met het verzamelen van benodigde materialen. 

Mijn onderzoeksfase sluit ik af met een serie experimentele glasobjecten waarin ik streef naar beweging en het opsluiten van vloeistoffen. Deze serie artefacten moet een overzicht geven van de meerwaarde van glazen blazen voor mijn werk, en de mogelijkheid om vervolgstappen te ondernemen. Ook zal deze serie richting geven aan mijn plan voor een kinetische print-installatie bestaand uit glazen onderdelen.

Bedankt voor het lezen.

#oktober 2020

This year I started to study glass. Especially glass blowing on the burner, which is also called lampworking, laboratory or scientific glass blowing.

Last summer I spent some hours practicing thanks to Iris Roskam who set up her burner for me. Because I still have little experience, I will have to invest a lot of time. This motivated me to submit the “Research Scientific Glassblowing” plan to the Creative Industries Fund NL, in addition to my application to the Mondriaan Fund. I am so happy to let you know that I’ve been granted this funding. With this Start-up grant, I can follow workshops, purchase materials, and set up my own glass workplace in my studio.

There is a lot to be learned. As Bernard Bolas describes in A Handbook of Laboratory Glass-Blowing “Until the student can turn a tube steadily without thinking about it, real progress in glassblowing is impossible”.

[motive] In my first month of my Work Contribution from the Mondriaan Fund, I wrote a piece (read it here) in which I discussed the interaction between me and my work. How I have come to see this more and more as a performance, in which the machine is the performer and I the assistant.

I want to push the performance even more by replacing parts with an even more fragile material: glass. Glass inspires me through its qualities and shortcomings. The hollow shape of glass offers the possibility of temporarily trapping liquids. The fragility of glass and the possibility of it breaking because of friction and movement is interesting and something that I want to embrace.

[books] To learn the basics of glass blowing on the burner I mapped out a learning path based on A Handbook of Laboratory Glass-Blowing by Bernard D. Bolas, Contemporary Lampworking: A Practical Guide to Shaping Glass in the Flame vol. I, II and II by Bandhu Dunham and the online classes from The Scientific Glassblowing Learning Center by Joe Wales.

[workshops] There is so much knowledge that online (alone) cannot be learned. That is why I would like to follow workshops with master glass blowers to get a better grip on technology. In the current time with Covid-19 that is very difficult, distance can hardly be guaranteed. Because I was afraid not to get the chance to follow the workshops I wanted, I already followed a workshop at the end of September. The workshop was given at the location of Stipglas by Jörg Hanowski. I was very nervous. But it was a very educational experience.

During the workshop I worked on Nortel Minor Burner, a surface mix burner. A surface mix burner keeps the fuel gas separate from the oxygen (or air) until both gases have left the torch. The advantage of this is that the flame is very quiet, the shape and nature of the flame can also be adjusted more. My first steps have been taken on a propane burner (see video). I have often been told that working with Borosilicate glass on a propane burner is not possible. Still, I thought it was going well, but I soon noticed during the workshop that what I thought “worked out nicely” goes so much better on a surface mix burner.

[workplace] Due to the new covid-19 measures, I have decided to set up my workplace earlier than planned. I was able to learn a lot during my workshop about safety and the necessary tools. Next month I will be busy collecting the necessary materials.

I will conclude my research with a series of experimental glass objects in which I strive for movement and the trapping of liquids. This series of artifacts should provide an overview of the added value of blowing glass for my work, and the possibility to take further steps. This series will also give direction to my plan for a kinetic printing installation consisting of glass parts.

Thank you for reading.

To be continued.

Accordion Content

Dit jaar ben ik begonnen met glas studeren. Met name glasblazen op de brander, ook wel lampwerken, laboratorium of wetenschappelijk glasblazen genoemd.

Afgelopen zomer heb ik kunnen oefenen, dankzij Iris Roskam die haar brander voor mij heeft opgezet. Omdat ik nog weinig ervaring heb, zal ik er veel tijd in moeten steken. Dit motiveerde mij om naast mijn aanvraag bij het Mondriaan Fonds ook het plan “Onderzoek Wetenschappelijk Glasblazen” in te dienen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ik ben heel blij om te laten weten dat ik deze financiering heb gekregen. Met deze startsubsidie kan ik workshops volgen, materialen aanschaffen en mijn eigen glaswerkplaats in mijn atelier inrichten.

Er valt veel te leren. Zoals Bernard Bolas beschrijft in A Handbook of Laboratory Glass-Blowing “Until the student can turn a tube steadily without thinking about it, real progress in glassblowing is impossible”.

[aanleiding] In mijn eerste maand van mijn Werkbijdrage Jong Talent van het Mondriaan Fonds schreef ik een stuk (lees dat hier terug) waarin ik keek naar de interactie tussen mij en mijn werk. Hoe ik dit steeds meer als een performance ben gaan zien, waarin de machine de performer is en ik de assistent. 

Deze performance wil ik nog meer op de spits drijven door onderdelen te vervangen door een nog fragieler materiaal: glas. Glas inspireert mij door haar kwaliteiten en tekortkomingen. De holle vorm van glas biedt de mogelijkheid om vloeistoffen -tijdelijk- op te sluiten. Dat glas fragiel is en mogelijk kapot gaat door frictie en beweging vind ik een mooi gegeven en wil ik omarmen.

[books] Om de basisprincipes van glasblazen aan de brander te leren heb ik een leerpad uitgestippeld op basis van A Handbook of Laboratory Glass-Blowing door Bernard D. Bolas, Contemporary Lampworking: A Practical Guide to Shaping Glass in the Flame vol. I, II en II door Bandhu Dunham en de online lessen van The Scientific Glassblowing Learning Center door Joe Wales.

[workshops] Er is zoveel kennis wat online (alleen) niet te leren vallen. Daarom wil ik erg graag workshops volgen bij meester glasblazers om een beter grip te krijgen op techniek. In de huidige tijd met Covid-19 is dat wel erg lastig, afstand kan slecht gewaarborgd worden. Omdat ik bang was niet de kans te krijgen de workshops te volgen die ik wilde heb ik eind september al een workshop gevolgd. De workshop werd gegeven op locatie van Stipglas door Jörg Hanowski. Ik was bloednerveus. Maar het werd een hele leerzame ervaring. 

Tijdens de workshop heb ik gewerkt op Nortel Minor Brander, een surface mix brander. Een surface mix brander houdt het brandstof gas, gescheiden van de zuurstof (of lucht) totdat beide gassen de toorts hebben verlaten. Het voordeel hiervan is dat de vlam erg stil is, de vorm en aard van de vlam zijn ook meer in te stellen. Mijn eerste stappen zijn gezet op een propaanbrander (zie video). Het is mij vaker al verteld dat werken met Borosilicaat glas op een propaanbrander niet mogelijk is. Toch vond ik dat het aardig ging, maar ik merkte al snel tijdens de workshop dat wat ik ‘aardig lukken’ vond ontelbaar veel beter gaat op een surface mix brander.

[werkplek] Wegens de nieuwe covid-19 maatregelen heb ik besloten mijn werkplek eerder op te zetten dan gepland. Ik heb veel kunnen leren tijdens mijn workshop over veiligheid en de benodigde gereedschappen. Komende maand zal ik mij bezighouden met het verzamelen van benodigde materialen. 

Mijn onderzoeksfase sluit ik af met een serie experimentele glasobjecten waarin ik streef naar beweging en het opsluiten van vloeistoffen. Deze serie artefacten moet een overzicht geven van de meerwaarde van glazen blazen voor mijn werk, en de mogelijkheid om vervolgstappen te ondernemen. Ook zal deze serie richting geven aan mijn plan voor een kinetische print-installatie bestaand uit glazen onderdelen.

Bedankt voor het lezen.

#oktober 2020

This year I started to study glass. Especially glass blowing on the burner, which is also called lampworking, laboratory or scientific glass blowing.

Last summer I spent some hours practicing thanks to Iris Roskam who set up her burner for me. Because I still have little experience, I will have to invest a lot of time. This motivated me to submit the “Research Scientific Glassblowing” plan to the Creative Industries Fund NL, in addition to my application to the Mondriaan Fund. I am so happy to let you know that I’ve been granted this funding. With this Start-up grant, I can follow workshops, purchase materials, and set up my own glass workplace in my studio.

There is a lot to be learned. As Bernard Bolas describes in A Handbook of Laboratory Glass-Blowing “Until the student can turn a tube steadily without thinking about it, real progress in glassblowing is impossible”.

[motive] In my first month of my Work Contribution from the Mondriaan Fund, I wrote a piece (read it here) in which I discussed the interaction between me and my work. How I have come to see this more and more as a performance, in which the machine is the performer and I the assistant.

I want to push the performance even more by replacing parts with an even more fragile material: glass. Glass inspires me through its qualities and shortcomings. The hollow shape of glass offers the possibility of temporarily trapping liquids. The fragility of glass and the possibility of it breaking because of friction and movement is interesting and something that I want to embrace.

[books] To learn the basics of glass blowing on the burner I mapped out a learning path based on A Handbook of Laboratory Glass-Blowing by Bernard D. Bolas, Contemporary Lampworking: A Practical Guide to Shaping Glass in the Flame vol. I, II and II by Bandhu Dunham and the online classes from The Scientific Glassblowing Learning Center by Joe Wales.

[workshops] There is so much knowledge that online (alone) cannot be learned. That is why I would like to follow workshops with master glass blowers to get a better grip on technology. In the current time with Covid-19 that is very difficult, distance can hardly be guaranteed. Because I was afraid not to get the chance to follow the workshops I wanted, I already followed a workshop at the end of September. The workshop was given at the location of Stipglas by Jörg Hanowski. I was very nervous. But it was a very educational experience.

During the workshop I worked on Nortel Minor Burner, a surface mix burner. A surface mix burner keeps the fuel gas separate from the oxygen (or air) until both gases have left the torch. The advantage of this is that the flame is very quiet, the shape and nature of the flame can also be adjusted more. My first steps have been taken on a propane burner (see video). I have often been told that working with Borosilicate glass on a propane burner is not possible. Still, I thought it was going well, but I soon noticed during the workshop that what I thought “worked out nicely” goes so much better on a surface mix burner.

[workplace] Due to the new covid-19 measures, I have decided to set up my workplace earlier than planned. I was able to learn a lot during my workshop about safety and the necessary tools. Next month I will be busy collecting the necessary materials.

I will conclude my research with a series of experimental glass objects in which I strive for movement and the trapping of liquids. This series of artifacts should provide an overview of the added value of blowing glass for my work, and the possibility to take further steps. This series will also give direction to my plan for a kinetic printing installation consisting of glass parts.

Thank you for reading.

To be continued.